สรุปผลการซื้อที่ดินเพื่อการอนุรักษ์บ้านปากทะเล

(English below)

วันนี้ (6 กันยายน 2562) ตัวแทนจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิที่ดินขนาด 49-3-90 ไร่ ในพื้นที่บ้านปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับนกชายเลนปากช้อน และนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิด และเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับนกและระบบนิเวศชายฝั่งต่อไปในระยะยาว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักดูนกและบุคคลทั่วไป การซื้อที่ดินครั้งนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Rainforest Trust มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ครอบครัวริ้วตระกูล ครอบครัวกาญจนะวณิชย์ และผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการทุกท่าน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง

โดยยอดรับบริจาคแบ่งเป็น ยอดบริจาคจาก Rainforest Trust จำนวน 6,206,523.55 บาท และยอดบริจาคอื่น ๆ จำนวน 3,171,938.51 บาท รวมทั้งสิ้น 9,378,462.06 บาท และมีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าที่ดิน 6,800,000.00 บาท (จากราคาเดิม 10,495.000.00) และค่าโอน 1,364,925.00 บาท รวมทั้งสิ้น 8,164,925.00 บาท

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังคงเปิดรับบริจาคสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการ เพื่อนำไปเป็นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ ได้แก่ การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับนกชายเลน การผันน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหาร การสร้างบังไพรดูนก การเก็บข้อมูลนกและระบบนิเวศในพื้นที่ และที่สำคัญคือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 22 ไร่ จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูและป้องกันอย่างเร่งด่วน ผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคมาได้ที่

เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/bcst.or.th
อีเมล์ ayuwat@bcst.or.th หรือโทร 02 075 1418 และ 085 618 0532 (คุณอายุวัต)


Today (6 September 2019), representatives from Bird Conservation Society of Thailand (BCST) has completed the purchase of the land at Pak Thale, Phetchaburi. The purchased land will be managed as a nature reserve for wintering Spoon-billed Sandpipers and other migratory shorebirds in the long-term. It will also serve as a place for shorebirds and coastal ecosystem research and ecotourism. This purchase would not be possible without the support from the Rainforest Trust, Suthirat Yoovidhya Foundation, Reutrakul family, Kanjanavanit family and everyone who has donated for this cause. Once again, BCST would really like to express our sincere gratitude for supporting us to secure winter home for these globally threatened species.

Detail of the support is as follows;  6,206,523.55 THB from the Rainforest Trust and 3,171,938.51 THB from other donors; total 9,378,462.06 THB. Detail of the payment is as follows; 6,800,000.00 THB for land purchase (reduced from the original price 10,495.000.00 THB) and 1,364,925.00 THB for transfer fee; total 8,164,925.00 THB.

BCST is still accepting donations and support from anyone who would like to help conserve the globally threatened shorebirds. Further support will be used to manage the land including landscaping and water management to create suitable habitat, construction of hides and other facilities and surveying of birds and biodiversity in the area. Moreover, it will be used for prevention of coastal erosion which is a serious threat to the whole Pak Thale landscape and has already eroded approximately 3.5 ha (out of 8 ha) of this property. Donations can be made via the following channels.

Via bank transfer
Bank name: TMB Bank
Bank address: Ngamwongwan branch, Nonthaburi, Thailand
Swift code: TMBKTHBK
Beneficiary name: Bird Conservation Society of Thailand
IBAN number: 026-2-67477-3

Via PayPal
Please make a payment to bcst.th@gmail.com

For more information, please contact ayuwat@bcst.or.th or via our Facebook page

ขอเชิญเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2563

เนื่องจากคณะกรรมคณะกรรมการบริหารของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทย ชุดปัจจุบันของสมาคมฯ จะหมดวาระลงในวันที่31 ธันวาคม 2561  และได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 3 ข้อที่ 14 ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่เกิน 15 คน ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน และเลือกกรรมการอื่นอีก 6 คนจากสมาชิกสามัญ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งตามตำแหน่งกรรมการของสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

 

14.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
14.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้
14.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม
14.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ
14.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
14.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
14.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย
14.8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้  แต่ถ้ากรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
โดยบัดนี้ได้มีผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 7 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2563 ได้ที่ https://bit.ly/2JtwK3O
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562  และจะประกาศผลวันที่ 10  มิถุนายน 2562

 

นอกจากนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมการประชุม Annual General Meeting (AGM) ได้ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (แผนที่) เวลา 13.00-15.00 น.

กำหนดการ Annual General Meeting (AGM)

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

 • แนะนำผู้สมัครเลือกตั้ง นายกเก่ากล่าวขอบคุณ แนะนำที่ตั้งสมาคม และแนะนำองค์กรอื่นๆ ในสำนักงานเดียวกัน
 • เสวนา พูดคุยเรื่องซื้อที่ดินปากทะเล และโครงการอื่นๆ ของสมาคมฯ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พาเยี่ยมชมสมาคมฯ

**หมายเหตุ** สมาคมฯ มีพื้นที่จอดรถจำกัดมาก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว

Help Secure Winter Home for Spoonies

UPDATE

Secure Winter Home for Spoonies : TARGET ACHIEVED!

(Scroll down for English)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินสำหรับงานอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน ณ บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นอย่างยิ่ง โดยตอนนี้สมาคมฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วคือ 1,500,000 บาท และกำลังเริ่มดำเนินการเพื่อซื้อที่ดินผืนดังกล่าว

โครงการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Rainforest Trust ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ครอบครัวริ้วตระกูล ครอบครัวกาญจนะวณิชย์ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน การซื้อที่ดินเพื่อสร้างพื้นที่อนุรักษ์ครั้งนี้จะเป็นก้าวใหม่ของการดำเนินงานอนุรักษ์นกชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งในประเทศไทย ที่จะช่วยให้นกชายเลนปากช้อนและผองเพื่อนมีแหล่งอาศัยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการสนับสนุนงานอนุรักษ์นกชายเลนเพิ่มเติม ยังคงสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ เนื่องจากภายหลังการซื้อที่ดิน สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการพื้นที่อีกมาก โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคมาได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง ขอบพระคุณครับ


BCST would like to express our sincere gratitude to everyone who has supported for the land acquisition at Pak Thale, Phetchaburi to establish a nature reserve for the globally threatened Spoon-billed Sandpiper and friends. We have now reached our target of raising 1,500,000 THB for the initial stage.

This project would be impossible without the help from the Rainforest Trust, who is the main supporter, Reutrakul family, Kanjanavanit family and each and every person who has donated for this cause. This project will mark a new step in the conservation of shorebirds and coastal habitats in Thailand, and will secure the wintering ground for many globally threatened shorebirds in the long-term.

However, we are still open for donations to support the management of the area as there will be more management costs to follow after the land purchase. If you are interested in supporting our activities, please see the following detail to contribute or ask for more information.


(Scroll down for English)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานอนุรักษ์ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) และนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดในพื้นที่บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มาเป็นเวลายาวนาน โดยปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกชายเลนคือการสูญเสียถิ่นอาศัย อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จากนาเกลือที่นกสามารถใช้เป็นทั้งแหล่งหาอาหารและแหล่งพักพิงในช่วงน้ำขึ้น กลายเป็นพื้นที่ประเภทอื่นที่นกชายเลนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่อยู่อาศัย โรงงาน บ่อขุดตักหน้าดิน ฯลฯ

สมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพื้นที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนในระยะยาว และหนึ่งในวิธีที่จะรักษาพื้นที่ดังกล่าวได้คือการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดในบ้านปากทะเลเป็นที่ดินเอกชน สมาคมฯ จึงต้องการที่จะซื้อที่ดินบางส่วนและจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำหรับนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนที่ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเพียงไม่เกิน 400 ตัวทั่วโลก แต่สามารถพบได้เป็นประจำทุกปีในเมืองไทย และพบได้มากที่สุดในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล

ณ ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กร Rainforest Trust ในการซื้อที่ดินขนาด 49-3-90 ไร่ ในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล เพื่อจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนในอนาคต อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถซื้อที่ดินและบริหารพื้นที่ในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการระดมทุนเอาไว้ที่ 1,500,000 บาท

หากการระดมทุนสำเร็จลุล่วง พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนที่บริหารโดยภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะสามารถรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนที่ใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

สามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อที่ดินเพื่องานอนุรักษ์ได้ที่
เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ หรือโทร 0856180532 (คุณอายุวัต)

 

 

Bird Conservation Society of Thailand (BCST) has been working on conservation of migratory shorebirds, particularly the globally threatened Spoon-billed Sandpiper, at Pak Thale in Phetchaburi province for over a decade. The main threat to the survival of these birds are land use change. Migratory shorebirds depend heavily on salt pans as their feeding and high-tide roosting site. The conversion of salt pans to aquaculture ponds, urban area, factories, land mining, etc. is putting the fate of these globally threatened shorebirds at high risk.

BCST sees the importance of securing habitat for these migratory shorebirds and one way to achieve that is to establish a nature reserve. Because most of the land at Pak Thale are privately owned, BCST has been in negotiation to buy the land which currently covers approximately 8 hectares of salt pans where Spoon-billed Sandpipers and other shorebirds utilise every winter.

Currently, the land acquisition is largely supported by the Rainforest Trust. However, we still need to raise another 1,500,000 THB (47,000 USD) to fully cover all the costs including future management of the site.

If the fundraising is successful, this will be Thailand’s first nature reserve aimed for migratory shorebirds that is managed by a non-governmental organisation.

You can make a donation by the following detail.
Via bank transfer
Bank name: TMB Bank
Bank address: Ngamwongwan branch, Nonthaburi, Thailand
Swift code: TMBKTHBK
Beneficiary name: Bird Conservation Society of Thailand
IBAN number: 026-2-67477-3

Via PayPal
Please make a payment to bcst.th@gmail.com

Via credit card
Please visit Rainforest Trust (http://bit.ly/2Ydp21e) to donate by credit card

For more information, please contact via our Facebook page or ayuwat@bcst.or.th

 

“For sustainable coexistence between birds and people”

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี

รายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริ” งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น.
ลงทะเบียนรับกระดาษวาดภาพ เวลา 10.00 น.
ส่งผลงานเวลา 13.30-14.00 น.
ประกาศผล 15.00 น.
ณ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางดำเพิน มูลสัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสาวศรุตา มูลสัน

นางสุภาพร วงษ์บำรุงจิตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.พรวัชรา วงษ์บำรุงจิตร์

นายภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.มลิวัลย์ วิบูลรุ่งเรือง

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช. ศุภสิน แก่นจักร
2.ด.ช. ปธานิน อินทร์พุ่ม
3.ด.ช. จิรายุทธ สุดสวาท
4.ด.ช. วสันต์ คำรัตน์
5.ด.ญ. อาทิติยาภา บุญตามทัน
6.ด.ช. เมวัณ ธุระชัย
7.ด.ช. พีรพันธ์ อินทนันท์

โรงเรียนเจียหมิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.บุญญลักษณ์ สายสนธิ์
2.ด.ญ.สุชาดา กองสีนนท์
3.ด.ช.รังสรรค์ ไสวแก้ว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช. อัครินทร์ แสงหาด
2.ด.ญ. ภูริมนตรา จันทร โรงเรียนเทศบาล 3

ชุมชนวัดจันทราวาส ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.พิทาย บานแย้ม
2.ด.ช. ธนาวิทย์ ทองเพชร
3.ด.ช. ปองกิตติ์ อินทรสุภา
4.ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ นาคผ่อง

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ. จิดาภา ศรีคำพงษ์
2.ด.ญ. ภิญญดา พสุนนท์
3.ด.ญ. ฟ้าใส ชัยสิทธิ์
4.ด.ญ. รัตนาภรณ์ พิมพ์เสงี่ยม

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. ศิริกัญญา มีศิริ
2.ด.ญ. ปัทมวรรณ ผาดศรี
3.ด.ญ. สุชานันท์ คล้ายพลับ
4.ด.ญ. พัชราภา จันทร์หอม
5.ด.ญ. ภานุ เผือกเงิน

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.แสงระวี ศรีอนุชา
2.ด.ญ. สรณ์สิริ คงพิบูลย์
3.ด.ญ. ธีรยา บัวจีน
4.ด.ช. กัมปนาท แก้วถาวร
5.ด.ญ. ภรีนิภา กรีธาธร

โรงเรียนบ้านซันเสร่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.ศุภกฤต เเก้วมาลา
2.ด.ญ.รุ่งทิวา แสนภูมิ
3.ด.ญ.กุศลิน ประชากูล

โรงเรียนบูรณะศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.เด็กชายพุฒิเมธ สินชัย
2.เด็กหญิงศดานันท์ พาณิชยางกูร
3.เด็กชายเสฏฐพงษ์ พรสกุลไพศาล

โรงเรียนบูรณะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กหญิงอชิรญาณ์ พูนเพิ่มสิริกุล
2.เด็กหญิงชมพูนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3.เด็กหญิงบุญสิตา บุญสู่

โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. พรรณนิภา พุตสาคร
2.ด.ญ. สุภัสร ฉิมนาคบุญ
3.ด.ช. พงศ์ศิริ เกษรา
4.ด.ญ. อรชนก เสาวลักษณ์
5.ด.ญ. พัชชนิภา เตียงกล
6.ด.ช.จักรวาริช ปั้นประสงค์
7.ด.ญ. ปราณปรียา ชัยศักดิ์ประเสริฐ
8.ด.ญ. สัญญพงษ์ เรืองศิริภาคย์
9.ด.ช. พุทธรักษ์ แชไทยชิ้น
10.ด.ช. ภัคพล เรืองฤทธิ์
11.ด.ช. นครินทร์ กาวีระจันทร์

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ. รวิสรา ชนะภัย

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. อารีญา กล้าการนา
2.น.ส. พลพร เขียวพุ่มพวง
3.ด.ช. เจษฎา สารสง

โรงเรียนวัดหนองคล้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญกิตติมาภรณ์ พิขุนทด
2.ด.ญ.รมิดา วิญญาสุข
3.ด.ช.ภพกร อ่อนตา
4.ด.ช.พนธกร โลหะเวช
5.ด.ญ.ฐานุตา มะลิซ้อน

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.ปวริศา กุลวโรตตมะ

โรงเรียนสารวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กชายพู่กัน สร่องศรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.อิงคทัช วงศ์ชนกนันท์ ธัญบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ลาภวัต จันทร์เพ็ญ
2.ศิริบุญ สิทธิบูรณ์
3.นัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์
4.วายุ เหลืองอร่าม
5.สาฬห จิตรนวกานต์

บ้านโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.กตัญญู วุฒิชัยธนากร

บ้านพักแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.ภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์

รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ดญ. สิริกร พันธุ์วัง

โรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ดญ.สุรวีร์ เด่นนินนาท

โรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช.ปพนธันย์ อุยยานนวาระ

สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร

สาธิตปทุมวัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ดช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล

Notes on the Checklist of Thai birds October 2018

The revised checklist of Thai birds ver. October 2018 can be downloaded here

สำหรับรายชื่อนกเมืองไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด (ตุลาคม 2561) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


ORDER ANSERIFORMES
Family Anatidae

Baikal Teal : genus changed to Sibirionetta

Garganey & Northern Shoveler : genus changed to Spatula

Gadwall, Falcated Duck & Eurasian Wigeon : genus changed to Mareca

 

ORDER PROCELLARIIFORMES
Family Procellariidae

Addition : Bulwer’s Petrel (Bulweria bulwerii) นกจมูกหลอดบุลเวอร์

 

ORDER PELECANIFORMES
Family Threskiornithidae

Addition : African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) นกช้อนหอยขาวแอฟริกา; Category C (introduced, with feral breeding stock apparently self-supporting)

 

ORDER GRUIFORMES
Family Rallidae

Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) split and changed to Grey-headed Swamphen (Porphyrio poliocephalus); note the race ‘viridis’ now treated as subspecies of P. poliocephalus

 

Family Gruidae

Sarus Crane : genus changed to Antigone

 

ORDER CHARADRIIFORMES
Family Haematopodidae

Addition : Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus) นกพรานหอย

 

Family Scolopacidae

Addition : Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos) นกชายเลนอกลาย

Spoon-billed Sandpiper, Broad-billed Sandpiper & Ruff : genus changed to Calidris

 

Family Laridae

Addition : Sabine’s Gull (Xema sabini) นกนางนวลปลายปากเหลือง

 

ORDER COLUMBIFORMES
Family Columbidae

Spotted Dove (Spilopelia chinensis) split and common name changed to Eastern Spotted Dove (Spilopelia chinensis)

 

ORDER CUCULIFORMES
Family Cuculidae

Asian Drongo Cuckoo (Surniculus lugubris) split and common name changed to Square-tailed Drongo Cuckoo (Surniculus lugubris)

 

ORDER STRIGIFORMES
Family Tytonidae

Eurasian Barn Owl (Tyto alba) split and changed to Eastern Barn Owl (Tyto javanica)

 

ORDER CAPRIMULGIFORMES

Family Podargidae

Blyth’s Frogmouth : Thai name changed to นกปากกบจุดดำ

 

Family Apodidae

Glossy Swiftlet (Collocalia esculenta) split and changed to Plume-toed Swiftlet (Collocalia affinis)

 

ORDER CORACIIFORMES
Family Coraciidae

Indian Roller (Coracias benghalensis) split and changed to Indochinese Roller (Coracias affinis)

 

ORDER PICIFORMES
Family Picidae

Pale-headed Woodpecker (Gecinulus grantia) moved to Category F (occurrence of apparent hybrid individuals without proof of genuine pure individuals)

 

ORDER PASSERIFORMES
Family Calyptomenidae

Green Broadbill (Calyptomena viridis) moved to new family Calyptomenidae

 

Family Pittidae

Eared, Blue-naped, Blue-rumped, Rusty-naped, Giant, Blue, Bar-bellied, Malay Banded & Gurney’s Pitta : genus changed to Hydrornis

Garnet Pitta : genus changed to Erythropitta

 

Family Vangidae

Flycatcher-shrikes, Woodshrikes & Philentomas subsumed to Vangidae

 

Family Campephagidae

Addition : Grey-throated Minivet (Pericrocotus montanus) นกพญาไฟคอเทาปักษ์ใต้

Lesser, Black-winged & Indochinese Cuckooshrike : genus changed to Lalage

 

Family Platylophidae

Crested Jay (Platylophus galericulatus) moved to new family Platylophidae

 

Family Corvidae

Eurasian Jay (Garrulus glandarius) split and changed to White-faced Jay (Garrulus leucotis)

Eurasian Magpie (Pica pica) split and changed to Oriental Magpie (Pica serica)

Addition : Rook (Corvus frugilegus) อีกาโคนปากขาว; Category D (seen in apparently wild state but possibility of escape or release from captivity not excluded)

 

Family Alaudidae

Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) split and changed to Mongolian Short-toed Lark (Calandrella dukhunensis)

 

Family Pycnonotidae

Addition : Red-vented Bulbul (Pycnonotus cafer) นกปรอดก้นแดง; Category F (occurrence of apparent hybrid individuals without proof of genuine pure individuals)

Addition : Ayeyarwady Bulbul (Pycnonotus blanfordi) นกปรอดอิรวดี

Streak-eared Bulbul : split and scientific name changed to Pycnonotus conradi

Addition : Baker’s Bulbul (Iole cinnamomeoventris) นกปรอดเล็กตะนาวศรี

 

Family Hirundinidae

Grey-throated Sand Martin (Riparia chinensis) common name changed to Asian Plain Martin

Common Sand Martin (Riparia riparia) common name changed to Collared Sand Martin

Addition : Pale Sand Martin (Riparia diluta) นกนางแอ่นทรายสีจาง

 

Family Acrocephalidae

Addition : Booted Warbler (Iduna caligata) นกพงขอบหางขาว

 

Family Locustellidae

Pallas’s Grasshopper Warbler : genus changed to Helopsaltes

 

Family Timaliidae

Coral-billed Scimitar Babbler (Pomatorhinus ferruginosus) split and changed to Brown-crowned Scimitar Babbler (Pomatorhinus phayrei)

Chestnut-winged Babbler : genus changed to Cyanoderma

Deignan’s, Rufous-fronted & Golden Babbler : genus changed to Cyanoderma

Pin-striped Tit Babbler : genus changed to Mixornis

 

Family Pellorneidae

Limestone Wren Babbler (Turdinus crispifrons) split to Greyish Limestone Babbler (Turdinus crispifrons) นกจู๋เต้นเขาหินปูน and Rufous Limestone Babbler (Turdinus calcicola) นกจู๋เต้นสระบุรี

 

Family Leiothrichidae

Grey-cheeked Fulvetta : split and common name changed to Yunnan Fulvetta (Alcippe fratercula)

 

Family Zosteropidae

Japanese White-eye : split and changed to Swinhoe’s White-eye (Zosterops simplex) นกแว่นตาขาวหลังเขียว; note race ‘williamsoni’ and ‘erwini’  (resident taxa in mangrove forest) now treated as conspecific with Z. simplex

Oriental White-eye : split and changed to Indian White-eye (Zosterops palpebrosus) นกแว่นตาขาวสีทอง

Everett’s White-eye : split and changed to Hume’s White-eye (Zosterops auriventer) นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้

 

Family Sturnidae

Vinous-breasted Myna : split and scientific name changed to Acridotheres leucocephalus

 

Family Turdidae

Addition : Himalayan Thrush (Zoothera salimalii) นกเดินดงหิมาลัย

 

Family Muscicapidae

Tickell’s Blue Flycatcher (Cyornis tickelliae) split and changed to Indochinese Blue Flycatcher (Cyornis sumatrensis)

White-browed Shortwing (Brachypteryx montana) split and changed to Himalayan Shortwing (Brachypteryx cruralis)

White-tailed Rubythroat (Calliope pectoralis) split and changed to Chinese Rubythroat (Calliope tschebaiewi)

Addition : Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) นกจับแมลงพันธุ์ยุโรป

White-capped Water Redstart : genus changed to Phoenicurus

Eastern Stonechat (Saxicola stejnegeri) lumped and scientific name changed to Saxicola maurus

 

Family Dicaeidae

Addition : Cambodian Flowerpecker (Dicaeum cambodianum) นกกาฝากอกสีเนื้อ

 

Family Emberizidae

Addition : Pine Bunting (Emberiza leucocephalos) นกจาบปีกอ่อนป่าสน

ขอคัดค้านโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น

เนื้อหา เรื่อง ขอคัดค้านโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น นี้ คัดลอกมาจาก จดหมาย ที่สนท.037/2561 เรื่อง ขอคัดค้านโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 


 

สืบเนื่องจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประกาศต่อสื่อสาธารณะ (Facebook) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอปิดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร และถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง ความยาวรวม 90 เมตร

2. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 18.50 กิโลเมตร พร้อมรางระบายน้ำ

ทั้ง 2 โครงการมีระยะทางรวม 21.90 กิโลเมตร และจะทำการปิดแหล่งท่องเที่ยวพะเนินทุ่ง ตั้งแต่ กม.ที่ 15+00 ถึง กม.ที่ 36+500 เป็นระยะเวลา 560 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยอ้างว่าถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ตลอดเส้นทางมีดินถล่ม ถนนยุบตัว น้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนจากลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลดการกัดเซาะพังทลายของดินที่เป็นพื้นถนน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นเส้นทางตรวจการณ์ในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่นั้น

แต่อย่างไรก็ดี การจัดทำโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความกังวลจากสาธารณชนเป็นวงกว้างต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาทั้งในระหว่างก่อสร้าง และหลังดำเนินการปรับปรุงถนนเสร็จสิ้น โดยอาจมองข้ามเจตนารมณ์ในการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม ไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แม้ว่าจะได้ผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) แก่งกระจาน มาแล้วเพื่อแสดงความชอบธรรมและการมีส่วนร่วม แต่ท้ายที่สุดอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นของคนไทยทั้งประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่กลับเพิ่งทราบข่าวจากสื่อสาธารณะ (Facebook) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยไม่มีโอกาสได้ร่วมคิดหรือตัดสินใจหรือร่วมออกแบบถนนที่กระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด ทั้งนี้ควรให้เกิดการจัดการพื้นที่โดยอาศัยข้อมูลตามหลักวิชาการ

2. ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนน เนื่องจากเส้นทางที่กำลังจะดำเนินการปรับปรุงนี้เป็นเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ อันเปรียบเสมือนหัวใจของป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นบ้าน ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายาก อย่าง เสือ หรือ สัตว์ป่าสงวน เช่น เก้งหม้อ เลียงผา ดังนั้นการที่ต้องมีเครื่องจักรกลขนาดหนักที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง รถขนปูนที่ต้องวิ่งขนส่งไปมาไม่ต่ำกว่า 5,000 เที่ยว ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง เสียงและแรงสั่นสะเทือนต่างๆ เหล่านี้จะเข้ามาทำลายความสงบการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในบ้านของสัตว์ป่า รวมถึงการเข้ามาของคนงานก่อสร้างอีกจำนวนมาก อาจเป็นการผลักไสให้สัตว์ป่าที่ก่อนหน้านี้สามารถพบเจอตัวได้ง่ายตลอดเส้นทางบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ต้องหลบหนีลึกเข้าไปและไม่กล้าออกมาด้านนอกให้เห็นอีกเลย เพราะมีงานวิจัยพบว่าหลังจากที่มีจราจรหนาแน่นขึ้น พื้นที่หากินของสัตว์ป่าหลบหนีออกจากจากแนวถนนมากขึ้น

3. หลังการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนน จากบทเรียนที่ผ่านมาการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น ถึงแม้จะมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังการก่อสร้างเสร็จ แต่ไม่อาจการันตีได้ว่ามาตรการเหล่านั้นจะสามารถบังคับใช้ได้จริง การขยายถนนปรับปรุงผิวถนนให้เป็นคอนกรีตตลอดสายนั้น ทำให้การจราจรสะดวก การขับรถสามารถใช้ความเร็วสูงขึ้น และปริมาณรถที่วิ่งจะมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสูญเสียสัตว์ป่าจากการถูกรถทับ รถชน (roadkills) นั้น เป็นสาเหตุการตายของสัตว์ป่าที่สำคัญมากไม่น้อยกว่าการล่าสัตว์ป่าเลยทีเดียว ดังที่เราเห็นตัวอย่างซากสัตว์ป่าที่ถูกรถชนอยู่เนืองๆ บนถนนที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ ปางสีดา สถิติจากเฉพาะถนนที่ตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พบมีสัตว์ป่าถูกรถชนตายตายถึงปีละประมาณ 3000 ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งดูจะล้มเหลวในทางปฏิบัติมาตลอดแทบทุกอุทยานฯ อีกทั้งนโยบาย กฎระเบียบนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึ้นกับผู้รับผิดชอบ

อนึ่ง สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยกับการซ่อมแซมเส้นทางนี้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของการลาดตระเวน เห็นควรแก้ไขปรับปรุงเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยง ชำรุดซ้ำซาก เช่น ช่วงที่มีความลาดชันสูงหรือ จุดที่มีน้ำกัดเซาะ มีดินถล่มซ้ำซาก ด้วยวิธีนี้น่าจะเป็นหนทางลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าลงไปได้มาก อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบุคคลตามรายชื่อแนบท้าย จึงขอคัดค้านโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่งตลอดเส้น และเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อร่วมอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวแนนซี่ ลิน กิ๊บสัน
ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
กลุ่มอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่า
มูลนิธิโลกสีเขียว
บริษัท ไวล์ด เอนเคาน์เตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด
กลุ่มศิลปินเพื่อป่าแก่งกระจาน
องค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือฯ
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มใบไม้
มูลนิธิธรรมชาติศึกษา
กลุ่ม Save wildlife Thailand

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 “Race Against Extinction”

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๗ “Race Against Extinction”

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย (Thailand Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคม หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน และองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนกและธรรมชาติในต่างประเทศ และทำให้กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการปกป้องถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนำดูนกเบื้องต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของสมาคม เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก และการนำเสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันดูนก (Bird Race) การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ “นก” กิจกรรม “Night Watch” การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและผลงานของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่างๆ จากในประเทศประมาณ ๔๐ องค์กร และองค์กรอนุรักษ์จากต่างประเทศหลากหลายประเทศอีกประมาณ ๒๐ องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลงาน

สำหรับปี ๒๕๖๑ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ “Race Against Extinction” ร่วมกับงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นกชนิดต่างๆ ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) และใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) อาทิ นกชายเลนปากช้อน นกชนหิน นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง นกทะเลขาเขียวลายจุด และเป็ดดำหัวดำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการอนุรักษ์นกชนิดต่างๆ ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยและจากโลกใบนี้ นอกจากนี้ พื้นที่ชายฝั่งของตำบลปากทะเลไปจนถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian-Australasian Flyway Network Site) เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเหลืออยู่เพียงไม่เกิน ๔๐๐  ตัวเท่านั้น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนั้นมีความเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่เผยแพร่และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์นก เนื่องจากสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีประชาชนเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ธรรมชาติ และยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งดูนกบ้านปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็นแหล่งดูนกที่สามารถพบนกชายเลนปากช้อนได้เป็นประจำอีกด้วย


ตารางกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • รอบที่ 1 การบรรยาย น้ำขึ้นน้ำลง และพระจันทร์ส่งผลต่อธรรมชาติ โดย มูลนิธิธรรมชาติศึกษา ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

13.00-15.00

 • รอบที่ 2 การบรรยาย น้ำขึ้นน้ำลง และพระจันทร์ส่งผลต่อธรรมชาติ โดย มูลนิธิธรรมชาติศึกษา ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

15.00-16.00

 • Lecture: การแลกเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวดูนกจากองค์กรเครือข่ายของ BirdLife แต่ละประเทศ

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

15.00-17.00

 • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์บริการวิชาการ
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

05.00-17.00

 • Bird Race แข่งขันดูนก โดย BCST **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/dNbFLT

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • การบรรยายอบรมดูนกเบื้องต้น ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/T4ARhx

13.00-14.00

 • การบรรยาย “งานวิจัยสัตว์หน้าดิน” โดย BCST ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

15.30-17.00

 • การบรรยาย “หาดทรายเม็ดแรก” วิทยากรโดย อ.พรเลิศ ละออสุวรรณ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **รับจำกัด 50 คน** ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/4fFB7L (ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน)

19.00-21.00

 • Night Watch & ดูดาว โดย BCST และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา **รับจำกัด 100 คน** ลงทะเบียนล่วงหน้า>> https://goo.gl/3rDyo3 (ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน)

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

12.00-18.00

 • การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับอนุบาล
 • การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา
 • การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทบุคคลทั่วไป

18.00-21.00

 • พิธีเปิดงาน โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมประจำมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา การประกวดร้องเพลง ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประกาศผล ผู้ชนะกิจกรรม Bird Race
 • ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งวงรวมดาวกระจุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

07.00-09.00

 • กิจกรรม Bird Walk โดย BCST **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/AvT46y

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้” โดย BCST ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/UZ27iw

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

10.00-11.00

 • ลงทะเบียน การประกวดวาดภาพระบายสี “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/GDDek8

10.00-14.00

 • การประกวดวาดภาพระบายสี “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”

14.00-15.00

 • ประกาศผล มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพระบายสี ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน

รับสมัคร นายกและคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทย ชุดปัจจุบันของสมาคมฯ จะหมดวาระลงภายในสิ้นปี 2561 ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครคณะกรรมการ ชุดประจำปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมฯ สร้างผลงานในด้านการอนุรักษ์ ให้ยิ่งขึ้นไปตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน และเลือกกรรมการอื่นอีก 6 คนจากสมาชิกสามัญ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งตามตำแหน่งกรรมการของสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม
2. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม
3. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด
4. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม
5. ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
6. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย
8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้ แต่ถ้ากรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>ใบสมัครกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย-2561
คุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการสมาคมฯ >>หมวดที่-3-การดำเนินกิจการสมาคม-หน้าที่กรรมการ
สอบถามเพิ่มเติม : 02-588-2277
E-mail : bcst@bcst.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/bcst.or.th

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”
Drawing Contest 2018

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 (17th Thailand Bird Fair 2018)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับ ทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดวาดภาพ-งานเทศกาลดูนกเมืองไทย-ครั้งที่-17-ประจำปี-2561
กรอกใบสมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/anNozv
หมายเหตุ : เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

17th Thailand Bird Fair : “Race Against Extinction”

 

17th Thailand Bird Fair “Race Against Extinction”

23-25 November 2018 @Laem Phak Bia Environment Research Development Project (LERD)
Ban Laem District, Phetchaburi

The annual Thailand Bird Fair has been held by BCST since 2001. It is the event where conservation NGOs, clubs, governmental and private organisations get together to share and present their works regarding birds and nature conservation. Both local and international partners have attended the bird fair every year with the aims to promote their works and birdwatching in their regions.

Activities at the bird fair include various booths from local and international organisations, “bird walks” and “Night Watch” led by experienced bird leaders, talks on research and bird conservation, as well as entertainment activities such as “Bird Race”, quiz game, and drawing contest. There will also be shops that sell food, drinks and local products from Phetchaburi within the fair.

For 2018, the theme for the annual Thailand Bird Fair is “Race Against Extinction” to help address the urgent needs to conserve globally threatened species, particularly the ones that are found in Thailand such as the Spoon-billed Sandpiper, Spotted Greenshank, Great Knot, Yellow-breasted Bunting and Helmeted Hornbill. The event will be jointly held with the annual Laem Phak Bia Festival at the Laem Phak Bia Environment Research Development Project (LERD) in Ban Laem District, Phetchaburi.


Programme

Friday 23 November 2018

Zone: Royal Project

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • Lecture: Moon and tidal effects on wildlife by Nature Education Foundation (Thailand) at Activity Room 1st Floor, Academic Building

13.00-15.00

 • Lecture: Moon and tidal effects on wildlife by Nature Education Foundation (Thailand) at Activity Room 1st Floor, Academic Building

15.00-16.00

 • Lecture: Programme for BirdLife Partners to share avian tourism from their home countries

Zone: Stage and Exhibition

15.00-17.00

 • Academic competition: Waste Management and Waste Water Treatment at Main Conference Room, Academic Building
 • Winners announcement for the academic competition

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival

Saturday 24 November 2018

Zone: Royal Project

05.00-17.00

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • Lecture: Basic Birdwatching Skills at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Registration >>https://goo.gl/T4ARhx

13.00-14.00

 • Lecture: Survey of Invertebrates as Food Source for Migratory Shorebirds by BCST at Activity Room 1st Floor, Academic Building

15.30-17.00

 • Lecture: The First Grain of Sand by Pornlert La-orsuwan at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Maximum 50 participants** Registration >>https://goo.gl/4fFB7L (Ticket 100 THB/person)

19.00-21.00

 • Night Watch & Star Watch by BCST and Nature Education Foundation (Thailand) **Maximum 100 participants** Registration>> https://goo.gl/3rDyo3 (Ticket 100 THB/person)

Zone: Stage and Exhibition

12.00-18.00

 • Dance competition (Kindergarten)
 • Dance competition (Elementary)
 • Singing competition

18.00-21.00

 • Opening Ceremony by Prof.Dr.Kasem Chankaew
 • Winners announcement for the dance competitions (kindergarten & elementary)
 • Winners announcement for the singing competition
 • Winners announcement for the Phetchaburi Bird Race
 • Traditional music shows by Kasetsart University

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival

Sunday 25 November 2018

Zone: Royal Project

07.00-09.00

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • “Fan Pan Tae” competition by BCST at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Registration >>https://goo.gl/UZ27iw

Zone: Stage and Exhibitions

10.00-11.00

 • Registration for drawing competition “Birds in the Laem Phak Bia Royal Project” **Registration >>https://goo.gl/GDDek8

10.00-14.00

 • “Birds in the Laem Phak Bia Royal Project” drawing competition

14.00-15.00

 • Winners announcement for the drawing competition at Activity Room 1st Floor, Academic Building

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival