ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี

รายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริ” งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น.
ลงทะเบียนรับกระดาษวาดภาพ เวลา 10.00 น.
ส่งผลงานเวลา 13.30-14.00 น.
ประกาศผล 15.00 น.
ณ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางดำเพิน มูลสัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสาวศรุตา มูลสัน

นางสุภาพร วงษ์บำรุงจิตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.พรวัชรา วงษ์บำรุงจิตร์

นายภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.มลิวัลย์ วิบูลรุ่งเรือง

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช. ศุภสิน แก่นจักร
2.ด.ช. ปธานิน อินทร์พุ่ม
3.ด.ช. จิรายุทธ สุดสวาท
4.ด.ช. วสันต์ คำรัตน์
5.ด.ญ. อาทิติยาภา บุญตามทัน
6.ด.ช. เมวัณ ธุระชัย
7.ด.ช. พีรพันธ์ อินทนันท์

โรงเรียนเจียหมิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.บุญญลักษณ์ สายสนธิ์
2.ด.ญ.สุชาดา กองสีนนท์
3.ด.ช.รังสรรค์ ไสวแก้ว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช. อัครินทร์ แสงหาด
2.ด.ญ. ภูริมนตรา จันทร โรงเรียนเทศบาล 3

ชุมชนวัดจันทราวาส ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.พิทาย บานแย้ม
2.ด.ช. ธนาวิทย์ ทองเพชร
3.ด.ช. ปองกิตติ์ อินทรสุภา
4.ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ นาคผ่อง

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ. จิดาภา ศรีคำพงษ์
2.ด.ญ. ภิญญดา พสุนนท์
3.ด.ญ. ฟ้าใส ชัยสิทธิ์
4.ด.ญ. รัตนาภรณ์ พิมพ์เสงี่ยม

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. ศิริกัญญา มีศิริ
2.ด.ญ. ปัทมวรรณ ผาดศรี
3.ด.ญ. สุชานันท์ คล้ายพลับ
4.ด.ญ. พัชราภา จันทร์หอม
5.ด.ญ. ภานุ เผือกเงิน

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.แสงระวี ศรีอนุชา
2.ด.ญ. สรณ์สิริ คงพิบูลย์
3.ด.ญ. ธีรยา บัวจีน
4.ด.ช. กัมปนาท แก้วถาวร
5.ด.ญ. ภรีนิภา กรีธาธร

โรงเรียนบ้านซันเสร่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.ศุภกฤต เเก้วมาลา
2.ด.ญ.รุ่งทิวา แสนภูมิ
3.ด.ญ.กุศลิน ประชากูล

โรงเรียนบูรณะศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.เด็กชายพุฒิเมธ สินชัย
2.เด็กหญิงศดานันท์ พาณิชยางกูร
3.เด็กชายเสฏฐพงษ์ พรสกุลไพศาล

โรงเรียนบูรณะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กหญิงอชิรญาณ์ พูนเพิ่มสิริกุล
2.เด็กหญิงชมพูนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3.เด็กหญิงบุญสิตา บุญสู่

โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. พรรณนิภา พุตสาคร
2.ด.ญ. สุภัสร ฉิมนาคบุญ
3.ด.ช. พงศ์ศิริ เกษรา
4.ด.ญ. อรชนก เสาวลักษณ์
5.ด.ญ. พัชชนิภา เตียงกล
6.ด.ช.จักรวาริช ปั้นประสงค์
7.ด.ญ. ปราณปรียา ชัยศักดิ์ประเสริฐ
8.ด.ญ. สัญญพงษ์ เรืองศิริภาคย์
9.ด.ช. พุทธรักษ์ แชไทยชิ้น
10.ด.ช. ภัคพล เรืองฤทธิ์
11.ด.ช. นครินทร์ กาวีระจันทร์

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ. รวิสรา ชนะภัย

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ. อารีญา กล้าการนา
2.น.ส. พลพร เขียวพุ่มพวง
3.ด.ช. เจษฎา สารสง

โรงเรียนวัดหนองคล้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญกิตติมาภรณ์ พิขุนทด
2.ด.ญ.รมิดา วิญญาสุข
3.ด.ช.ภพกร อ่อนตา
4.ด.ช.พนธกร โลหะเวช
5.ด.ญ.ฐานุตา มะลิซ้อน

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ญ.ปวริศา กุลวโรตตมะ

โรงเรียนสารวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กชายพู่กัน สร่องศรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ช.อิงคทัช วงศ์ชนกนันท์ ธัญบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ลาภวัต จันทร์เพ็ญ
2.ศิริบุญ สิทธิบูรณ์
3.นัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์
4.วายุ เหลืองอร่าม
5.สาฬห จิตรนวกานต์

บ้านโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.กตัญญู วุฒิชัยธนากร

บ้านพักแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.ภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์

รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ดญ. สิริกร พันธุ์วัง

โรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ดญ.สุรวีร์ เด่นนินนาท

โรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ด.ช.ปพนธันย์ อุยยานนวาระ

สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร

สาธิตปทุมวัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.ดช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล