ขอเชิญเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2563

เนื่องจากคณะกรรมคณะกรรมการบริหารของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทย ชุดปัจจุบันของสมาคมฯ จะหมดวาระลงในวันที่31 ธันวาคม 2561  และได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 3 ข้อที่ 14 ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่เกิน 15 คน ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน และเลือกกรรมการอื่นอีก 6 คนจากสมาชิกสามัญ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งตามตำแหน่งกรรมการของสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

 

14.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
14.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้
14.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม
14.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ
14.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
14.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
14.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย
14.8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้  แต่ถ้ากรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
โดยบัดนี้ได้มีผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 7 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2563 ได้ที่ https://bit.ly/2JtwK3O
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562  และจะประกาศผลวันที่ 10  มิถุนายน 2562

 

นอกจากนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมการประชุม Annual General Meeting (AGM) ได้ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (แผนที่) เวลา 13.00-15.00 น.

กำหนดการ Annual General Meeting (AGM)

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

  • แนะนำผู้สมัครเลือกตั้ง นายกเก่ากล่าวขอบคุณ แนะนำที่ตั้งสมาคม และแนะนำองค์กรอื่นๆ ในสำนักงานเดียวกัน
  • เสวนา พูดคุยเรื่องซื้อที่ดินปากทะเล และโครงการอื่นๆ ของสมาคมฯ
  • พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พาเยี่ยมชมสมาคมฯ

**หมายเหตุ** สมาคมฯ มีพื้นที่จอดรถจำกัดมาก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว