ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2565

 

 

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2565
มีจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 78 ท่าน ได้ผลคะแนนดังนี้
.
ตำแหน่งนายกสมาคมอนุรักษ์นกฯ
1.น.สพ.เกษตร สุเตชะ รับรอง 65 คะแนน ไม่รับรอง 10 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน
.
ตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ (ผู้ที่ได้รับเลือก คะแนนอันดับที่ 1-6)
1.คุณวัทธิกร โสภณรัตน์ 69 คะแนน
2.คุณเพชร มโนปวิตร 67 คะแนน
3.คุณนนณ์ ผาณิตวงศ์ 66 คะแนน
4.คุณกานต์ เลขะกุล 65 คะแนน
5.คุณเข็มทอง ตันสกุลรุ่งเรือง 64 คะแนน
6.คุณเบญจ์ เพชราภิรัชต์ 64 คะแนน
7.คุณภคินี กิตติภิญโญวัฒน์ 43 คะแนน
ประกาศผลการเลือกตั้ง ณ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.36 น.

และในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ขอประกาศแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ทราบว่าขณะนี้สมาคมฯ มีผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณทัตฑยา พิทยาภา อดีตผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์สมาคมฯ เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับเลือกในตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ๆ รวมถึงผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติไทยคนใหม่ ณ ที่นี้ครับ