รับสมัคร นายกและคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทย ชุดปัจจุบันของสมาคมฯ จะหมดวาระลงภายในสิ้นปี 2561 ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครคณะกรรมการ ชุดประจำปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมฯ สร้างผลงานในด้านการอนุรักษ์ ให้ยิ่งขึ้นไปตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน และเลือกกรรมการอื่นอีก 6 คนจากสมาชิกสามัญ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งตามตำแหน่งกรรมการของสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม
2. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม
3. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด
4. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม
5. ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
6. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย
8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้ แต่ถ้ากรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>ใบสมัครกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย-2561
คุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการสมาคมฯ >>หมวดที่-3-การดำเนินกิจการสมาคม-หน้าที่กรรมการ
สอบถามเพิ่มเติม : 02-588-2277
E-mail : bcst@bcst.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/bcst.or.th

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”
Drawing Contest 2018

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 (17th Thailand Bird Fair 2018)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับ ทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดวาดภาพ-งานเทศกาลดูนกเมืองไทย-ครั้งที่-17-ประจำปี-2561
กรอกใบสมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/anNozv
หมายเหตุ : เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

17th Thailand Bird Fair : “Race Against Extinction”

 

17th Thailand Bird Fair “Race Against Extinction”

23-25 November 2018 @Laem Phak Bia Environment Research Development Project (LERD)
Ban Laem District, Phetchaburi

The annual Thailand Bird Fair has been held by BCST since 2001. It is the event where conservation NGOs, clubs, governmental and private organisations get together to share and present their works regarding birds and nature conservation. Both local and international partners have attended the bird fair every year with the aims to promote their works and birdwatching in their regions.

Activities at the bird fair include various booths from local and international organisations, “bird walks” and “Night Watch” led by experienced bird leaders, talks on research and bird conservation, as well as entertainment activities such as “Bird Race”, quiz game, and drawing contest. There will also be shops that sell food, drinks and local products from Phetchaburi within the fair.

For 2018, the theme for the annual Thailand Bird Fair is “Race Against Extinction” to help address the urgent needs to conserve globally threatened species, particularly the ones that are found in Thailand such as the Spoon-billed Sandpiper, Spotted Greenshank, Great Knot, Yellow-breasted Bunting and Helmeted Hornbill. The event will be jointly held with the annual Laem Phak Bia Festival at the Laem Phak Bia Environment Research Development Project (LERD) in Ban Laem District, Phetchaburi.


Programme

Friday 23 November 2018

Zone: Royal Project

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • Lecture: Moon and tidal effects on wildlife by Nature Education Foundation (Thailand) at Activity Room 1st Floor, Academic Building

13.00-15.00

 • Lecture: Moon and tidal effects on wildlife by Nature Education Foundation (Thailand) at Activity Room 1st Floor, Academic Building

15.00-16.00

 • Lecture: Programme for BirdLife Partners to share avian tourism from their home countries

Zone: Stage and Exhibition

15.00-17.00

 • Academic competition: Waste Management and Waste Water Treatment at Main Conference Room, Academic Building
 • Winners announcement for the academic competition

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival

Saturday 24 November 2018

Zone: Royal Project

05.00-17.00

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • Lecture: Basic Birdwatching Skills at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Registration >>https://goo.gl/T4ARhx

13.00-14.00

 • Lecture: Survey of Invertebrates as Food Source for Migratory Shorebirds by BCST at Activity Room 1st Floor, Academic Building

15.30-17.00

 • Lecture: The First Grain of Sand by Pornlert La-orsuwan at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Maximum 50 participants** Registration >>https://goo.gl/4fFB7L (Ticket 100 THB/person)

19.00-21.00

 • Night Watch & Star Watch by BCST and Nature Education Foundation (Thailand) **Maximum 100 participants** Registration>> https://goo.gl/3rDyo3 (Ticket 100 THB/person)

Zone: Stage and Exhibition

12.00-18.00

 • Dance competition (Kindergarten)
 • Dance competition (Elementary)
 • Singing competition

18.00-21.00

 • Opening Ceremony by Prof.Dr.Kasem Chankaew
 • Winners announcement for the dance competitions (kindergarten & elementary)
 • Winners announcement for the singing competition
 • Winners announcement for the Phetchaburi Bird Race
 • Traditional music shows by Kasetsart University

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival

Sunday 25 November 2018

Zone: Royal Project

07.00-09.00

09.00-18.00

 • Sustainable waste water treatment exhibition
 • Guided tour around the royal project
 • Birds exhibitions and nature games

10.00-12.00

 • “Fan Pan Tae” competition by BCST at Activity Room 1st Floor, Academic Building **Registration >>https://goo.gl/UZ27iw

Zone: Stage and Exhibitions

10.00-11.00

 • Registration for drawing competition “Birds in the Laem Phak Bia Royal Project” **Registration >>https://goo.gl/GDDek8

10.00-14.00

 • “Birds in the Laem Phak Bia Royal Project” drawing competition

14.00-15.00

 • Winners announcement for the drawing competition at Activity Room 1st Floor, Academic Building

Zone: Local shops

10.00-18.00

 • Local products from Phetchaburi
 • Food and drinks
 • Souvenirs from Laem Phak Bia Royal Project

Zone: Temple

09.00-22.00

 • Merit makings at Wat Samut Khodom (in front of the royal project)

18.00-22.00

 • Games and recreational activities
 • Local music festival