คณะกรรมการบริหารของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทย ชุดปัจจุบันของสมาคมฯ จะหมดวาระลงภายในสิ้นปี 2561 ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครคณะกรรมการ ชุดประจำปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมฯ สร้างผลงานในด้านการอนุรักษ์ ให้ยิ่งขึ้นไปตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน และเลือกกรรมการอื่นอีก 6 คนจากสมาชิกสามัญ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งตามตำแหน่งกรรมการของสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม
2. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม
3. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด
4. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม
5. ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
6. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย
8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้ แต่ถ้ากรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>ใบสมัครกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย-2561
คุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการสมาคมฯ >>หมวดที่-3-การดำเนินกิจการสมาคม-หน้าที่กรรมการ
สอบถามเพิ่มเติม : 02-588-2277
E-mail : bcst@bcst.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/bcst.or.th