Skip to content

By: BCSTadmin

มีกิจกรรมการกุศลมานำเสนอครับ เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีโครงการ “จัดอบรมจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ในพื้นที่ให้ถูกต้อง รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกที่จำเป็นในสำรวจนกในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการออกลาดตระเวนหรือสำรวจนกในพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมจะมีขึ้น ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้ที่บัญชี “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” เลขบัญชี 026-2-67476-5 ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน รายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.     เพิ่มทักษะการจำแนกชนิดนกและองค์ความรู้ด้านอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๒.    เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลนกชนิดสำคัญในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๓.    เป็นต้นแบบในการอบรมให้ความรู้เรื่องการจำแนกนกให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมนี้ไปสู่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศได้ ๔.    เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการทำงานด้านการอนุรักษ์นก รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการอบรมการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกเขาใหญ่ 2558” ซึ่งทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็น“พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ” (Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs) แห่งสำคัญของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนก อีกทั้งเป็นการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนคุ้มครองและจัดการประชากรนกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต โดยมีอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆเข้าร่วมในโครงการนับนกเขาใหญ่ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น117 คน จากการรวมผลสำรวจนับนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2558 เราได้จำนวนชนิดนก 177 ชนิด 56 วงศ์ 3, 089 ตัว จัดเป็นนกประจำถิ่นรวม 130 ชนิด เป็นนกอพยพรวม 40 ชนิด และนกที่เป็นทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น จำนวน 7 ชนิด สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ลิงค์นี้  Khao-Yai-Final

By: BCSTadmin

RECORDS ROUND-UP March to mid-May 2015 Waterbirds At least 2,000 Garganeys (เป็ดลาย) on Bung Boraphet on 10 Mar (MN), appears to be the largest number reported anywhere in Thailand, representing an alarming decline in the flyway population which continues largely unremarked by any conservation bodies.

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อติดตามจำนวนของประชากรนกน้ำ 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจำนวนและเขตการกระจายพันธุ์ของนกน้ำ 3. เพื่อบ่งชี้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติสำหรับนกน้ำ 4. เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนกน้ำ ผ่านทางอนุระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติและสนใจสนกิจกรรมดูนกได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในปีนี้มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน้ำ จำนวน 250 คน จากจำนวนพื้นที่สำรวจทั้งสิ้น 86 แห่ง ทั่วประเทศ จากการสำรวจสามารถรวบชนิดนกน้ำที่พบได้ทั้งสิ้น 104 ชนิด (จากจำนวนนกน้ำที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกที่นับได้ 128,420 ตัว (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบตัว) โดยนกที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จำนวน 27,152…

By: BCSTadmin

 พื้นที่ชายฝั่งปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นแหล่งที่ยังมีป่าชายเลนดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดแนวหาดเลน รวมถึงมีหาดทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล ป่าชายเลนและหาดเลนที่พบตามแนวชายฝั่งปากบารา เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของนกน้ำอพยพและนกประจำถิ่นหลายชนิด และที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก และความหลากหลายทางชีวภาพอ่าวปะเหลียน- ละงู (IBA TH052) ซึ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากพบว่า ในพื้นที่ IBA อ่าวปะเหลียน-ละงู เป็นแหล่งที่คาดว่ามีนกน้ำเข้ามาชุมนุมรวมกันในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 20,000 ตัว (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 2547) ในอนาคตหากมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง รวมถึงมลพิษปนเปื้อนตามหาดโคลนชายฝั่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อนกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดชนิดนกที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราได้ที่นี้ Rare birds species in Pak Ba Ra Bay edi.


http://twitter-widget.com/blog/button-html/