Skip to content

เทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555

 

ผังงานและกำหนดการ
สัญลักษณ์ของงานเทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3
Contact information

เทศกาลดูนกเอเชีย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เมืองดาวาว (Davao City) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Wild Bird Club of the Philippines (WBCP) เป็นเจ้าภาพ ต่อมาได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เมืองไทนาน (Tainan) ประเทศจีน โดย Chinese Wild Bird Federation (CWBF) เป็นเจ้าภาพ โดยองค์กรที่เป็นเจ้าภาพจะต้องนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ  เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN), โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP), สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)  หรือ BirdLife International ประกาศเป็นประเด็น “สากล” ในปีนั้น ๆ มาเป็นประเด็นจัดงาน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐-๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่จะได้มีโอกาสเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของประเทศไทยควบคู่ไปกับการเผยแพร่กิจกรรมดูนก พร้อมกับการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปพร้อม ๆ กัน

การจัดงานเทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่ ๓ ณ สถานตากอากาศบางปู โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นอกจากเป็นการนำเสนอผลงานของเครือข่ายทางด้านงานอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ๕๐ องค์กรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายในงานยังมีการสัมมนาผลงานวิชาการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำเสนอความสวยงามและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย  การแสดงชุดพิเศษที่สื่อความหมายถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับนก และการแสดงบนเวทีเพื่อเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของไทยจากภาคต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสได้สัมผัสและรับชมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกมากมาย อาทิ เช่น การเดินต่อจิกซอว์ หรือ หา RC จากเครือข่ายที่ร่วมงานต่าง ๆ การร่วมสนุกกับกิจกรรมสอยดาวเพื่องานอนุรักษ์ การประกวดภาพถ่ายและภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับประถมปลายและในระดับมัธยมต้น การเล่นเกมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายอนุรักษ์หลากหลายสไตล์ ตลอดทั้งวันยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับกิจกรรมเดินดูนกในธรรมชาติจากวิทยากรนำดูนกชั้นนำของประเทศไทย

การเข้าร่วมงาน : ไม่มีค่าใช้จ่าย

GPS location: 13 31 2.20” N 100 39 18.50” E

Contact information

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
221 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Thailand
โทร. : 02-588-2277, 086-376-6824