Skip to content

โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ

เรื่องการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ของพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

 

หลักการและเหตุผล

พื้นที่อ่าวไทยตอนในครอบคลุมพื้นที่  ตั้งแต่ บ้านแหลมเทียน  จังหวัดชลบุรี  จนถึงบ้านแหลมผักเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำ  4  สายที่ไหลลงอ่าวไทยตอนใน  คือ  แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำท่าจีน และ แม่น้ำแม่กลอง ทำให้อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนดิน  ทำให้เกิดหาดเลน  ที่เป็นที่หากินของนกชายเลนจำนวนมากและยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของนกรวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน  นอกจากพื้นที่อ่าวไทยตอนในยังเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือแบบโบราณ  ซึ่งพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือจะเป็นที่ที่เหมาะกับนกชายเลนขนาดเล็กได้หากินและพักผ่อนในระหว่างที่น้ำทะเลขึ้น  ท่วมหาดเลนที่เป็นแหล่งหากินของนก

การที่นกชายเลนจำนวนมากมาอาศัยหากินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์  เนื่องจากเส้นทางการบินอพยพของนกในแนวเส้นทางบินย้ายถิ่นเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย  ต้องผ่านอ่าวไทยตอนในทุกปี  ประกอบกับความเหมาะสมของพื้นที่และความสมบูรณ์   ทำให้พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่สำคัญ

นอกจากอ่าวไทยตอนในจะเป็นพื้นที่ที่มี ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติแล้วพื้นที่อ่าวไทยตอนในยังมีความสำคัญทาง เศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินเรือขนถ่ายสินค้ารวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะ  จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพประมง  ของทั้งชาวบ้านและบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่  ทำให้เกิดการทำประมงที่เกิดขีดความสามารถที่จะรองรับได้  และยังมีการทำการประมงชายฝั่งที่ผิดวิธีโดยการใช้อวนรุน  เข้าไปทำการประมงในหาดชายเลน ทำให้สภาพของหาดเลนเสื่อมโทรม มีผลกระทบต่อนกชายเลนเป็นจำนวนมาก  ทั้งนกอพยพที่เดินทางมาจากตอนบนของทวีปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งพื้นที่โดยรอบอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จากนาเกลือโบราณเป็นนากุ้ง  บ่อปลา  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นกชายเลนขนาดเล็กไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  และยังเกิดการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่ที่จะป้องกันคลื่น,ลมทะเล  ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  ที่ดินจำนวนมากจึงหายไปกับน้ำทะเล ประกอบกับการเพิ่มระดับขึ้นของน้ำทะเล  ทำให้ปัญหาที่มียิ่งรุนแรงมากขึ้น

ถึงแม้ว่าพื้นที่อ่าวไทยตอนในจะมีปัญหาบ้างแต่ด้วยความสมบูรณ์ของพื้นที่ ทำให้พื้นที่อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการประกาศจัดตั้งให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แต่การรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนในต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเข้าใจทั้งในส่วนของการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) และความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  โดยโครงการอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของพื้นที่ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยรอบอ่าวไทยตอนใน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

2.เพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

3.เพื่อระดมความคิดเห็นของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

2.เข้าใจถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

 

องค์กรร่วมดำเนินงาน

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร

3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดเพชรบุรี

4. ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก

5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)

6. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

7. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่  3 มิถุนายน 2552  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ( 90 คน)

วันที่ 10 มิถุนายน 2552  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ห้องพริบพรี) (70)

 

ผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  150 คนต่อครั้ง

1. ข้าราชการในส่วนจังหวัด

2. สมาชิกเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

3. นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี

4. หน่วยงานกรมทรัพยากรชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่

5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่

6. กลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

7. ชาวบ้านที่สนใจ

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม วิทยากร
09.00-09.30 ลงทะเบียน
09.30-9.45 พิธีเปิดการประชุม

- กล่าวรายงานความเป็นมา

- กล่าวเปิดงาน

 

กวิน ชุติมา

ผู้ว่าราชการจังหวัด

9.45.-10.45 ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(Ramsar Site)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.45-11.00 พัก
11.00-12.00 ความสำคัญของอ่าวไทยตอนใน คุณสมิทธิ์  สุติบุตร์
12.00-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.00 นกในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน คุณวิชา นรังศรี
14.00-15.00 ชุมชนกับการอนุรักษ์พื้นที่ คุณวรพล ดวงล้อมจันทร์

คุณศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์(สมุทรสาคร)

15.00-15.30 สรุปและปิดการประชุม