Skip to content

ปลูกป่าฟื้นฟู แหล่งที่อยู่อาศัยของนกแต้วแร้วท้องดำ

รายงานโดย กฤษณา แก้วปลั่ง

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU-CMU) ร่วมกับ ฐานปฏิบัติการป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้   ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๖ จ.ตรัง และ ชุมชนบ้านบางเตียว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของนกแต้วแร้วท้องดำ  เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยการสนับสนุนของ Oriental Bird Club (OBC)  โดยใช้วิธีการฟื้นป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง (the Framework Species Method of Forest Restoration) ซึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จของการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนมาแล้วที่บ้านแม่สา ใหม่ จ.เชียงใหม่  ปัจจุบันทางโครงการได้นำวิธีการนี้มาใช้ในการฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำเขานออจู้ จี้ โดยได้รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้แล้วกว่า ๑๐๓ ชนิดและนำมาปลูกในวันนี้จำนวน ๒๓ ชนิด เช่น ดีงู แดงควน พยอม ระกำ เมาใบเล็ก เมาใบใหญ่ กระดูกช้าง สะเตียว  เหรียง ทุ้งฟ้า มังตาล สะเดาเทียม  ขมิ้นฤาษี ตะเคียนราก เพกาป่า กระท้อนป่า อีโปง กระเบา ขี้หนอน พะเนียง ไม้หัวเต่า สะตอ และ ประ บนพื้นที่ ๑ ไร่ ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ  แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กๆ แต่ทุกคนก็คาดหวังว่ากล้าไม้เหล่านี้จะเติบใหญ่เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์ ป่านานาชนิดดังเช่นที่เคยมีมาในอดีต  และจุดประกายความร่วมมือของคนในท้องถิ่นในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อ ไป

alt
alt
alt
alt
 alt
 alt
 alt
 alt