Skip to content

เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

ผังงานและกำหนดการ
ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รักนก รักษ์น้ำ”

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานของเครือข่ายทางด้านอนุรักษ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกิจกรรมดูนกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงหัวข้อบรรยายต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ ผลงานวิชาการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่น่าสนใจและความสวยงามของนกและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย (Thailand Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคม หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน และองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนกและธรรมชาติในต่างประเทศ และทำให้กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการปกป้องถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนำดูนกเบื้องต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของสมาคม เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก และการนำเสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดง การวาดภาพระบายสีในหัวข้อที่เกี่ยวกับความสำคัญของนกและธรรมชาติถิ่นอาศัย กิจกรรมการสอยดาวเพื่องานอนุรักษ์ การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและผลงานของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม สมาคม ต่างๆ จากในประเทศประมาณ ๔๐ องค์กร และองค์กรอนุรักษ์จากต่างประเทศหลากหลายประเทศประมาณ ๑๕ องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลงาน

“นก” เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่างๆ โครงการพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (Important Bird and Biodiversity Areas; IBAs) ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายกับ BirdLife International และทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรพิทักษ์นกแห่งสหราชอาณาจักร (Royal Society for the Protection of Birds; RSPB) นับว่าเป็นหนทางหนึ่งสำหรับการอนุรักษ์ที่ได้ผลเป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งการปกป้องถิ่นอาศัย การอนุรักษ์ภูมิทัศน์ และชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญ โครงการดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและได้ผลคุ้มค่าในการจำแนกความสำคัญของพื้นที่และทำให้ง่ายต่อการกำหนดแผนการอนุรักษ์ สรุปได้ว่า พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก คือ พื้นที่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสำคัญในระดับนานาชาติ มีแนวทางที่รัดกุมในการทำงานอนุรักษ์ ได้รับการคัดเลือกภายใต้บรรทัดฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์มีมาตรการที่เข้มงวดแต่มีความยืดหยุ่นในการจัดตั้งพื้นที่ และมีแนวทางที่เปิดกว้างในการอนุรักษ์ ในประเทศไทยมีการนำบรรทัดฐานที่ใช้จำแนกพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกเป็นมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ IBA ในระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดสรรจะตรงกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้กับประเทศอื่น เช่น พื้นที่ที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในระดับโลก พื้นที่ที่มีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัด เขตเฉพาะทางชีวมณฑล พื้นที่ที่นกมาชุมนุมกัน

ด้วยความสำคัญยิ่งของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBA) และการจัดทำบัญชีรายชื่อ IBA ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นโดยชนิดของนก ยังต้องการการประเมินสถานภาพของพื้นที่ให้มีความเป็นปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาพื้นที่ IBA แห่งใหม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่มีอยู่ ๖๒ แห่ง ทั่วประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดหัวข้อการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ คือ “รักษ์นกปกป้องถิ่นอาศัย (IBAs)” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กองสถานพักผ่อน สถานตากอากาศ (บางปู) กรมพลาธิการทหารบก และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสอันดีและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่เรื่องราวด้านงานอนุรักษ์ เนื่องจากสถานที่จัดงานมีความพิเศษอยู่ที่การเป็นแหล่งหากินและแหล่งอาศัยสำคัญในระดับนานาชาติของนกนางนวลหลากหลายชนิด รวมทั้งนกชายเลนชนิดต่าง ๆ ที่บินอพยพย้ายถิ่นมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และส่งผลให้มีประชาชนผู้สนใจจำนวนมากเดินทางเข้ามาชื่นชมความงามของนกนางนวลอพยพหลายพันตัวเหล่านี้อย่างตื่นตาตื่นใจเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ พื้นที่การจัดงานที่บางปูก็มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับสากล โดยมีโครงการยกระดับให้เป็น ๑ ใน ๖ พื้นที่ที่เกี่ยวกับนกอพยพ (Flyway site) บริเวณอ่าวไทยตอนใน และมีการเสนอให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๑๔ แห่งในประเทศไทยเท่านั้น

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก สมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมดูนกที่สามารถถ่ายทอดไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนกับการดำเนินชีวิตของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากการดูนกทำให้มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับธรรมชาติ สามารถเชื่อมสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและบุคคลอื่นในสังคมโดยมีนกเป็นสื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากจะได้ชื่นชมกับความงดงามและความหลากหลายของนกแต่ละชนิดแล้ว การดูนกยังช่วยให้ได้สัมผัสกับความสวยงามและทัศนียภาพของสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างมีคุณค่ายิ่ง อีกทั้งการดูนกยังจะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นในสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

๑.      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

๒.      เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม หรือการทำงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๓.      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดความร่วมมือและเกิดความเข้มแข็งในงานด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

๔.      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทราบและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในประเทศ

๕.      เพื่อพัฒนาให้งานเทศกาลดูนกเมืองไทยเป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

๑.      ประชาชนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ที่เข้าไปพักผ่อน และชมนกนางนวลอพยพที่สถานตากอากาศบางปู

๒.      นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่สนใจด้านการอนุรักษ์ทั่วไป

๓.      องค์กรพัฒนาเอกชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ ต่างๆ ที่สนใจงานอนุรักษ์เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน

๔.      องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน

๕.      บริษัทและร้านค้าที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับการดูนก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ

๖.      สมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และผู้ได้รับวารสารนกกางเขนของสมาคม

๗.      ผู้เข้าชมสื่อออนไลน์และติดตามเว็บไซต์ www.bcst.or.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/bcst.or.th

๘.      กลุ่มองค์กรอนุรักษ์นกและธรรมชาติจากทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิกภาคีเครือข่ายจากต่างประเทศ

๙.      สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์จากต่างประเทศประมาณ ๒๐ ชาติ ที่เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ BirdLife Asia Partnership Meeting on Flyways ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของนก และพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ

๒.      เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่บางปูซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในระดับสากล

๓.      องค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความร่วมมือและมีความเข้มแข็งในการทำงานอนุรักษ์ร่วมกัน รวมทั้งมีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

๔.      องค์กร หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดนิทรรศการและการแสดงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๕.      จำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรักษาฐานสมาชิกเก่าของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยให้คงอยู่

การประชาสัมพันธ์

๑.      เว็บไซต์ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย www.bcst.or.th

๒.      Facebook ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย www.facebook.com/bcst.or.th

๓.      เว็บไซต์ของเครือข่ายอนุรักษ์ของสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔.      ลงประชาสัมพันธ์ในวารสารนกกางเขนของสมาคม ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗

๕.      ประชาสัมพันธ์ทาง e-mail ไปยังสมาชิกของสมาคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กรร่วมจัดงาน

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

วันเวลาและสถานที่

วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมภายในงาน

๑.      กิจกรรมเดินชมนกน้ำ นกชายเลน และนกนางนวลอพยพ ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ภายในบริเวณสถานตากอากาศบางปู โดย วิทยากรและอาสาสมัครของสมาคมอนุรักษ์นกฯ

๒.      เสวนาเรื่องการอนุรักษ์นกในประเทศไทย โดย อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

๓.      การบรรยายและสาธิตวาดภาพโดยศิลปินวาดภาพนกชื่อดังจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔.      การฉายสไลด์ พร้อมคำบรรยายประกอบเรื่องราวของนกและงานอนุรักษ์ โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่

๕.      การให้ความรู้เรื่องนกชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานตากอากาศบางปู โดยเฉพาะเรื่องราวของนกนางนวลอพยพ แก่ผู้ที่สนใจตลอดทั้งวันตามจุดชมนกในบริเวณจัดงาน

๖.      การนำเสนอผลงานและนิทรรศการขององค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทั่วประเทศไทยรวมทั้งองค์กรต่างประเทศ

๗.      กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการระดมทุน เช่น สอยดาว และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคม

๘.      การแข่งขันวาดภาพระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อหน่วยงาน องค์กร ชมรม บริษัท ร้านค้า ในประเทศที่สมาคมฯ จะเชิญเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ

 

๑.      สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

๒.      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

๓.      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ

๔.      ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ

๕.      สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (ส่วนส่งเสริม) กรมอุทยานฯ

๖.      พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

๗.      องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

๘.      สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WCS)

๙.      โครงการแหล่งเรียนรู้และพื้นฟูนกแสก

๑๐.  โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว

๑๑.  แอดวานซ์ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิก

๑๒.  Siamensis

๑๓.  Oriental Bird Club

๑๔.  Thai Bird Club

๑๕.  Nature Mirror

๑๖.  ร้าน ฮ. นกฮูก (อ.มงคล วงศ์กาฬสินธุ์)

๑๗.  ชมรมพิทักษ์พันธุ์นก กำแพงแสน

๑๘.  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม

๑๙.  ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๒๐.  ชมรมคนรักษ์นก มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๑.  ชมรมดูนกโคราช

๒๒.  กลุ่มนกเค้าแมว

๒๓.  กลุ่มเด็กวัดป่า

๒๔.  กลุ่มเรารักษ์ป่า

๒๕.  กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ พัทยา

๒๖.  กลุ่มห้องเรียนธรรมชาติ

๒๗.  กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ

๒๘.  กลุ่มเด็กรักนกเมืองขนอม

๒๙.  ร้าน Outdoor Innovation

๓๐.  ร้าน Outdoor Vision

๓๑.  ร้าน DKSH (Thailand) – Leica

๓๒.  ร้าน ม. ฮะกีมี – Bushnell

๓๓.  ร้าน SMKT (Thailand) – Minox

๓๔.  ร้าน Lichen Naturalist Shop

๓๕.  หน่วยงานอื่นๆ

 

 

รายชื่อองค์กรต่างประเทศที่จะได้รับการติดต่อเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ

๑.      Wild Bird Society of Japan (Ibaraki Branch)

๒.      Nature Society (Singapore)

๓.      Hong Kong Birdwatching Society (HKBWS)

๔.      Field Ornithology Group of Sri Lanka

๕.      Wild Bird Club of the Philippines

๖.      Biodiversity and Nature Conservation Association, Myanmar

๗.      Sandakan Borneo Bird Club, Malaysia

๘.      Sabah Tourism Board, Malaysia

ติดต่อสอบถาม:
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
๒๒๑ หมู่ ๒ ซ.งามวงศ์วาน ๒๗ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
อีเมล: bcst@bcst.or.th, โทร. 02-588-2277, 086-376-6824

Facebook event: https://www.facebook.com/events/563142337068870/


View Larger Map