Skip to content

สมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

 alt alt alt
งานของเรา

ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย   

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร(nonprofit organization)และไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ การสมัครสมาชิกของท่านจึงเป็นรายได้สำคัญที่สมาคมฯจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้วัตถุประสงค์ของสมาคมฯเป็นไปได้ แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด ทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯนับว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ความคิด ทำให้สมาคมฯเติบโต เข้มแข็ง และเป็นพลังที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่เป้าหมายที่สมาคมฯตั้งไว้ ซึ่งประโยชน์ในที่สุดไม่ใช่เพียงเกิดแก่นกและธรรมชาติเท่านั้น แต่ประโยชน์นั้นจะย้อนกลับมาสู่เหล่าสมาชิกและมวลมนุษยชาติเอง

 

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

สมาคมฯเป็นองค์กรเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก โดยส่งเสริมกิจกรรมดูนกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งทำให้เกิดความรักนกและรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สมาคมฯยังส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกและธรรมชาติ เผยแพร่แลกเปลี่ยนข่าวสารและให้ความรู้แก่สมาชิก รวมทั้งประชาชนและองค์กรหน่วยงานที่ทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติอื่นๆ นอกจากนั้นสมาคมฯยังมีบทบาทผลักดันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองนกและธรรมชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของนก รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้มีการเลี้ยงนก จับนก ค้านกที่ผิดกฎหมาย

 

 ค่าสมัครสมาชิกจะนำไปใช้เพื่อ

ให้การทำงานสำเร็จและเป็นไปดังจุดประสงค์ สมาคมอนุรักษ์นกฯ จึงมีความจะเป็นต้องระดมทุนเพื่อหาเงินมาทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การรับบริจาค ขอรับความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมระดมทุน ผลิตสินค้า-ของที่ระลึก และการรับสมัครสมาชิก

——————————————————————————————————

คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัครสมาชิกแบบ ใบสมัครสมาชิก สมาคมอนุรักษ์นกฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-376-6824 หรือbcst@bcst.or.th