Skip to content

ผังองค์กรและขอบเขตงาน

ผังองค์กร

org_structure

พันธกิจ และภารกิจขององค์กร

1. ดำเนินการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูนกเพื่อให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกและธรรมชาติเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่สมาชิก องค์กรและผู้สนใจทั่วไป

 

ขอบเขตงานและตำแหน่งงาน

ฝ่าย ขอบเขตงาน ตำแหน่งงาน
คณะกรรมการสมาคม บริหารกิจการสมาคม นายกสมาคม
อุปนายก
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายอนุรักษ์
ฝ่ายหารายได้ หารายได้ ผู้จัดการฝ่ายหารายได้
อุปนายก
เหรัญญิก
ฝ่ายอนุรักษ์ ทำกิจกรรมอนุรักษ์
สร้างและประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์
ติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์
เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อมศึกษา
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรรมการฝ่ายอนุรักษ์
ฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม รับสมัคร ทำทะเบียน ประสานงานสมาชิก
ประชาสัมพันธ์สมาคม
จัดทำสื่อ วารสาร
จัดทริปดูนก
จัดอบรม จัดประชุมสมาชิก
บริหารจัดการอาสาสมัคร
บริหารจัดการเบิร์ดลีดเดอร์
ผู้จัดการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จัดทริป
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป บัญชี การเงิน
บุคคล บัญชีเงินเดือน
อาคารสถานที่
จัดซื้อ พัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์
ต้อนรับ
ทะเบียนจดหมายเข้าออก
ผู้จัดการฝ่ายจัดการทั่วไป
เลขานุการ
เหรัญญิก