Skip to content

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

พี่ตุ่ม นางสาวสุนันท์  ว่องเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
พี่ฝน นางสาวอภิวิชญ์ธัญธร  บุบผาตระกูล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
Tao นางสาวทัฑยา พิทยาภา
ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์
พี่ดล นายอิงคยุทธ สะอา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์
10882102_10203680730033857_4857917677760184767_n นางสาวสิริมาดา นวลสกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก
10898162_10203387455556437_7604201689976440986_n  นายณัฐพล มานะดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม
staff_P_Warawut   นายวราวุธ พรมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่จัดทริป