Skip to content

By: BCSTadmin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในงาน “เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 15″ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด >> รายชื่อประกวดวาดภาพระบายสี

By: BCSTadmin

                    ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครC.BirdRace หลักเกณฑ์การสมัคร >> หลักเกณฑ์C.BirdRace  

By: BCSTadmin

ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

By: BCSTadmin

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครแฟนพันธุ์แท้ หลักเกณฑ์การสมัคร >> หลักเกณฑ์-แข่งแฟนพันธุ์แท้

By: BCSTadmin

ในปลายปี 2559 นี้ คณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันของเรา จะหมดวาระ ลง ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ามาร่วมงานกับสมาคมฯ เพื่อสร้างผลงานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยการสมัคร เข้ารับการเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมฯ 1  ตำแหน่ง  และคณะกรรมการสมาคมฯ 6 ตำแหน่ง กรุณากรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย และส่งมาที่สำนักงานสมาคมฯ พร้อมเอกสารประกอบตามที่อยู่ด้านท้าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   รายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ 1.นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 2.อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และ ทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 3.เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหน้าหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 4.เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บ เอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ 5.ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุม ต่างๆ ของสมาคม 6.นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคม จากสมาชิก 7.ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปรู้จักแพร่หลาย   ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ 2560-2561…