Skip to content

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานด้านอนุรักษ์นก และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพ (Flyway site) ใน 2 พื้นที่หลักคือ บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และบ้านปากทะเลและแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสองพื้นที่เป็นแหล่งพักพิง และหากินของบรรดานกชายเลนอพยพจำนวนมาก โดยมีรายงานพบนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed sandpiper) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) เข้ามาอาศัยเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังพบนกที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ในระดับโลกอีก 3 ชนิด ได้แก่ นกปากช้อนหน้าดำ (black-faced spoonbill) นกกระสาปากเหลือง (Milky Strok) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s greenshank) นอกจากนี้ ทั้งสองพื้นที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBA) TH032 อ่าวไทยตอนใน ในปัจจุบัน เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งว่า พื้นที่ชุ่มน้ำของไทยถูกทำลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักสำคัญ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ และเอกชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ คุณค่าและคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นผลให้ขาดความระมัดระวังและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ในขณะนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar convention)…

By: BCSTadmin

สรุปกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟอรม์ได้ที่ IBA Monitoring Form 2015. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IBAs รวมทั้งฝึกอบรมการประเมินและติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพระบุพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ ในการเป็น IBAs แห่งใหม่และสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่รับผิดชอบและสนใจการติดตาม ตรวจสอบและจัดตั้ง IBAs โดยมีกำหนดจัดประชุมทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมภูเก็ต สำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งที่ 2 นี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงานภาคเอกชนเป็นอย่างดี  เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36  ท่าน พื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเสนอเป็น IBAs แห่งใหม่ของภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน  มีรายงานพบนกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great…

By: BCSTadmin

  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBA 62 แห่งในประเทศไทย ยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBA เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBA อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย สนใจ* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 096-8208897 (ปิงปอง) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 นี้ สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา: 9.00-16.30น ข้อมูลเพิ่มเติม* http://www.bcst.or.th/?page_id=3206 Important Bird Area and Biodiversity คืออะไร?…

By: BCSTadmin

สรุปกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟอรม์ได้ที่ IBA Monitoring Form 2015. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IBAs รวมทั้งฝึกอบรมการประเมินและติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพระบุพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ ในการเป็น IBAs แห่งใหม่และสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่รับผิดชอบและสนใจการติดตาม ตรวจสอบและจัดตั้ง IBAs โดยมีกำหนดจัดประชุมทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงานภาคเอกชนเป็นอย่างดี  เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 ท่าน (รายชื่อตามตารางข้างล่าง) ข้อเสนอแนะ Potential Site ที่ได้รับการเสนอขึ้นมาเป็น IBAs แห่งใหม่ของภาคกลาง 1) หนองปลาไหล+วัดเขาตะเครา  จังหวัดเพชรบุรี มีรายงานพบนกชนิดที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก 2  ชนิด…

By: BCSTadmin

  เนื่องด้วยทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ นกกางเขนอุปถัมภ์ปีที่ 2 ขึ้น จึงประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกที่สนใจในโครงการครับ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ด้านล่างครับ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียน ท่านสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการนกกางเขนอุปถัมภ์ ปีที่ 2 และใบสมัครสมาชิกวารสารนกกางเขนอุปถัมภ์ 2. ตัวอย่างจดหมายจากนักเรียนที่ได้รับวารสารนกกางเขนจากผู้อุปถัมภ์มอบให้เป็นหนังสือประจำห้องสมุดโรงเรียนวัดชานก่อไผ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โครงการ “นกกางเขนอุปถัมภ์ ปีที่ 2″ นี้ ส่งชุดสื่อความรู้ฯ อัดแน่นไปด้วยเอกสารถึงมือน้องๆ นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ครับ 1. วารสารของสมาคมอนุรักษ์และธรรมชาติแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง (จำนวน 7 เล่ม) 2. คู่มือดูนกเบื้องต้น 3. นกไทยในความทรงจำ 1 เล่ม เขียนโดย อ. สุธี ศุภรัฐวิกร 4. สื่อการเรียนการสอน พร้อมวารสาร “นกกางเขน” รายไตรมาส อีกจำนวน 12 เล่ม ตลอดระยะเวลาทั้ง 3…