Skip to content

By: BCSTadmin

คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2558 ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..

By: BCSTadmin

เมื่อวันที่ 8- 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการจัดอบรม “การจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์” ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกที่จำเป็นในสำรวจนกในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และได้จัดทำโปสเตอร์ “นกที่ถูกคุกคามในกลุ่มป่าตะวันตก” แจกจ่ายให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง 21 แห่ง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งจะได้นำไปเผยแพร่ในพื้นที่ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้มีความรู้ในการจำแนกชนิดนกที่ถูกคุกคามที่พบในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และส่งข้อมูลนกชนิดเป้าหมายที่พบเจอระหว่างการเดินลาดตระเวนกลับมายังสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หรือตามช่องทางต่างๆที่แจ้งไว้บนโปสเตอร์ สำหรับหน่วยงานอนุรักษ์อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการนำ โปสเตอร์ “นกที่ถูกคุกคามในกลุ่มป่าตะวันตก” ฉบับนี้ไปเผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในลิงค์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย (copy ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะค่ะ) https://www.dropbox.com/s/umx3fw3cxlm0q70/Threatened%20birds%20of%20the%20Western%20Forest%20Complex.jpg?oref=e&n=454442587

By: BCSTadmin

ขอเรียนบุคลากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ โครงการประเมินติดตามและตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBAs) ในประเทศไทย ครั้งที่ 4  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558   ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น  โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หลักการและเหตุผล สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs)114 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย นก เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ทำให้มั่นใจว่าสัตว์และพืชอื่นๆ จำนวนมากจะอยู่รอดเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการตีพิมพ์บัญชีรายชื่อ…

By: BCSTadmin

มีกิจกรรมการกุศลมานำเสนอครับ เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีโครงการ “จัดอบรมจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ในพื้นที่ให้ถูกต้อง รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกที่จำเป็นในสำรวจนกในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการออกลาดตระเวนหรือสำรวจนกในพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมจะมีขึ้น ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้ที่บัญชี “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” เลขบัญชี 026-2-67476-5 ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน รายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.     เพิ่มทักษะการจำแนกชนิดนกและองค์ความรู้ด้านอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๒.    เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลนกชนิดสำคัญในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๓.    เป็นต้นแบบในการอบรมให้ความรู้เรื่องการจำแนกนกให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมนี้ไปสู่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศได้ ๔.    เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการทำงานด้านการอนุรักษ์นก รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการอบรมการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกเขาใหญ่ 2558” ซึ่งทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็น“พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ” (Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs) แห่งสำคัญของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนก อีกทั้งเป็นการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนคุ้มครองและจัดการประชากรนกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต โดยมีอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆเข้าร่วมในโครงการนับนกเขาใหญ่ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น117 คน จากการรวมผลสำรวจนับนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2558 เราได้จำนวนชนิดนก 177 ชนิด 56 วงศ์ 3, 089 ตัว จัดเป็นนกประจำถิ่นรวม 130 ชนิด เป็นนกอพยพรวม 40 ชนิด และนกที่เป็นทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น จำนวน 7 ชนิด สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ลิงค์นี้  Khao-Yai-Final