Skip to content

By: BCSTadmin

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน   เนื่องด้วยวันที่ 30 มกราคม 2558 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ เวลา 9.00น. – 18.00น. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจะเข้าร่วมจัดบูธที่งานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ท่านจะได้พบกับเกร็ดความรู้ เช่น -นกเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างไร -IBA คืออะไร? -ที่มาที่ไปของ นกชายเลนปากช้อน ที่จำนวนประชากรของนกชนิดนี้เหลือน้อยเต็มที   https://www.facebook.com/bcst.or.th  

By: BCSTadmin

ขอเรียนเชิญนักดูนกร่วมสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภายใต้โครงการนับนกเขาใหญ่  21  22 กุมภาพันธ์ 2558  มีวัถุประสงค์เพื่อติดตามจำนวนของของประชากรนกประจำถิ่นและนกอพยพในประเทศไทย เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนและเขตการกระจายพันธุ์ของนก รวมทั้งเพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนก ผ่านทางอนุสัญญานานาชาติ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ   สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยกำหนดการ โครงการนับนกเขาใหญ่ ( Khao Yai Bird Cessus) ศุกร์  - อาทิตย์ ที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา กำหนดการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 17.00          สำหรับผู้ที่เดินทางมาล่วงหน้าพบกันที่ค่ายสุรัสวดี 19.30           บรรยายวิธีการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลชนิดและจำนวนของนก 20.30           การจำแนกเสียงร้องของนกที่พบเห็นตัวได้ยากในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 06.30 น.           เริ่มลงทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 07.30 น.           ชี้แจงวิธีการสำรวจโดยหัวหน้ากลุ่ม 08.00 น.           เริ่มสำรวจประชากรนกตามเส้นทางที่กำหนด 16.30…

By: BCSTadmin

 “การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 และการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์ฯ” ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้องบรรยาย1 คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตร บางเขน วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กับสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นก และเปิดรับบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะช่วยกันร่วมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ด้วยการสละเวลาทำงานเป็นนายกและกรรมการสมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  52 คน โดยผู้ลงคะแนนเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมฯ             มีรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตำแหน่งนายกสมาคมอนุรักษ์นกฯ หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนรวม 01 น.สพ.ดร.บริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 48 02 นายอภิรัตน์  เอี่ยมศิริ 3   2.ตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ตำแหน่งกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯ หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนรวม 01 นายชาติ  สุมานนท์ 36 02 นายวัชระ  อยู่สวัสดิ์ 38 03 นายเจริญ  อัตโสภณวัฒนา 29 04 นายนณณ์  ผาณิตวงศ์ 38…

By: BCSTadmin

ด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และ การเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ถนนพหลโยธิน)  โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนร่วมงาน,  รับบัตรเลือกตั้ง  (ลงทะเบียนเลือกตั้งจนถึง ๑๓.๐๐ น.) เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.  อบรม “นับนกน้ำเอเชีย (Asian Waterbird Census)”  โดย คุณอุเทน  ภุมรินทร์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น.  รับประทานอาหาร พร้อมจับของรางวัล เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ประกาศผลการเลือกตั้ง   Schedule for BCST’s Annual General Meeting 2015 Sunday 11th, January 2015….

By: BCSTadmin

โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2015 (ASIAN MIDWINTER WATERBIRD CENSUS 2015) ทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ มีกำหนดการคร่าวๆมาแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้ครับ -ในวันที่ ๑o มกราคม ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดประชุมอบรม “การจำแนกชนิดนกน้ำและนกชายเลนเบื้องต้น” ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ถนนพหลโยธิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กิจกรรมนับนกน้ำจะเริ่มต้นขึ้น -กิจกรรมสำรวจนกน้ำตามโครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2015 จะเริ่มสำรวจในระหว่างวันที่ ๑๕-๓o มกราคม ๒๕๕๘ โดยทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจนกน้ำและนกอพยพในประเทศไทย AWC-TH 2015 ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ   กดดาวโหลดที่นี่   เงื่อนไขการรับเสื้อยืด AWC 2015 – เนื่องจากทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดทำเสื้อยืด AWC 2015 ในจำนวนจำกัด จึงขอรบกวนตัวแทนของแต่ละจุดนับนก แจ้งชื่อสมาชิกในทีม และขนาดเสื้อ(S,M,L,XL) ก่อนวันที่ ๒ o ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะแจกเสื้อตามจำนวนรายชื่อที่แจ้ง ในวันที่ ๑o…