Skip to content

By: BCSTadmin

ขอเรียนบุคลากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ โครงการประเมินติดตามและตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBAs) ในประเทศไทย ครั้งที่ 4  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558   ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น  โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หลักการและเหตุผล สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs)114 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย นก เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ทำให้มั่นใจว่าสัตว์และพืชอื่นๆ จำนวนมากจะอยู่รอดเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการตีพิมพ์บัญชีรายชื่อ…

By: BCSTadmin

มีกิจกรรมการกุศลมานำเสนอครับ เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีโครงการ “จัดอบรมจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ในพื้นที่ให้ถูกต้อง รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกที่จำเป็นในสำรวจนกในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการออกลาดตระเวนหรือสำรวจนกในพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมจะมีขึ้น ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้ที่บัญชี “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” เลขบัญชี 026-2-67476-5 ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน รายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.     เพิ่มทักษะการจำแนกชนิดนกและองค์ความรู้ด้านอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๒.    เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลนกชนิดสำคัญในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๓.    เป็นต้นแบบในการอบรมให้ความรู้เรื่องการจำแนกนกให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมนี้ไปสู่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศได้ ๔.    เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการทำงานด้านการอนุรักษ์นก รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการอบรมการจำแนกชนิดนกที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกเขาใหญ่ 2558” ซึ่งทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็น“พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ” (Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs) แห่งสำคัญของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนก อีกทั้งเป็นการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนคุ้มครองและจัดการประชากรนกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต โดยมีอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆเข้าร่วมในโครงการนับนกเขาใหญ่ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น117 คน จากการรวมผลสำรวจนับนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2558 เราได้จำนวนชนิดนก 177 ชนิด 56 วงศ์ 3, 089 ตัว จัดเป็นนกประจำถิ่นรวม 130 ชนิด เป็นนกอพยพรวม 40 ชนิด และนกที่เป็นทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น จำนวน 7 ชนิด สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ลิงค์นี้  Khao-Yai-Final

By: BCSTadmin

RECORDS ROUND-UP March to mid-May 2015 Waterbirds At least 2,000 Garganeys (เป็ดลาย) on Bung Boraphet on 10 Mar (MN), appears to be the largest number reported anywhere in Thailand, representing an alarming decline in the flyway population which continues largely unremarked by any conservation bodies.

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อติดตามจำนวนของประชากรนกน้ำ 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจำนวนและเขตการกระจายพันธุ์ของนกน้ำ 3. เพื่อบ่งชี้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติสำหรับนกน้ำ 4. เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนกน้ำ ผ่านทางอนุระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติและสนใจสนกิจกรรมดูนกได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในปีนี้มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน้ำ จำนวน 250 คน จากจำนวนพื้นที่สำรวจทั้งสิ้น 86 แห่ง ทั่วประเทศ จากการสำรวจสามารถรวบชนิดนกน้ำที่พบได้ทั้งสิ้น 104 ชนิด (จากจำนวนนกน้ำที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกที่นับได้ 128,420 ตัว (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบตัว) โดยนกที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จำนวน 27,152…