Skip to content

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปี 2558 นี้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ เพื่อติดตามจำนวนของประชากรนกน้ำ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจำนวนและเขตการกระจายพันธุ์ของนกน้ำเหล่านี้ เพื่อบ่งชี้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติสำหรับนกน้ำ เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนกน้ำ ผ่านทางอนุระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติและสนใจสนกิจกรรมดูนกได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม   ในปีนี้มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน้ำ จำนวน 250 คน จากจำนวนพื้นที่สำรวจทั้งสิ้น 81 แห่ง ทั่วประเทศ จากการสำรวจสามารถรวบชนิดนกน้ำที่พบได้ทั้งสิ้น 103 ชนิด (จากจำนวนนกน้ำที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกที่นับได้ 115, 081 ตัว (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดตัว) โดยนกที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จำนวน 17,822…

By: BCSTadmin

 พื้นที่ชายฝั่งปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นแหล่งที่ยังมีป่าชายเลนดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดแนวหาดเลน รวมถึงมีหาดทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล ป่าชายเลนและหาดเลนที่พบตามแนวชายฝั่งปากบารา เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของนกน้ำอพยพและนกประจำถิ่นหลายชนิด และที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก และความหลากหลายทางชีวภาพอ่าวปะเหลียน- ละงู (IBA TH052) ซึ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากพบว่า ในพื้นที่ IBA อ่าวปะเหลียน-ละงู เป็นแหล่งที่คาดว่ามีนกน้ำเข้ามาชุมนุมรวมกันในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 20,000 ตัว (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 2547) ในอนาคตหากมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง รวมถึงมลพิษปนเปื้อนตามหาดโคลนชายฝั่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อนกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดชนิดนกที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราได้ที่นี้ Rare birds species in Pak Ba Ra Bay edi.

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานด้านอนุรักษ์นก และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพ (Flyway site) ใน 2 พื้นที่หลักคือ บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และบ้านปากทะเลและแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสองพื้นที่เป็นแหล่งพักพิง และหากินของบรรดานกชายเลนอพยพจำนวนมาก โดยมีรายงานพบนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed sandpiper) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) เข้ามาอาศัยเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังพบนกที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ในระดับโลกอีก 3 ชนิด ได้แก่ นกปากช้อนหน้าดำ (black-faced spoonbill) นกกระสาปากเหลือง (Milky Strok) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s greenshank) นอกจากนี้ ทั้งสองพื้นที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBA) TH032 อ่าวไทยตอนใน ในปัจจุบัน เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งว่า พื้นที่ชุ่มน้ำของไทยถูกทำลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักสำคัญ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ และเอกชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ คุณค่าและคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นผลให้ขาดความระมัดระวังและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ในขณะนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar convention)…

By: BCSTadmin

สรุปกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟอรม์ได้ที่ IBA Monitoring Form 2015. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IBAs รวมทั้งฝึกอบรมการประเมินและติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพระบุพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ ในการเป็น IBAs แห่งใหม่และสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่รับผิดชอบและสนใจการติดตาม ตรวจสอบและจัดตั้ง IBAs โดยมีกำหนดจัดประชุมทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมภูเก็ต สำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งที่ 2 นี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงานภาคเอกชนเป็นอย่างดี  เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36  ท่าน พื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเสนอเป็น IBAs แห่งใหม่ของภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน  มีรายงานพบนกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great…

By: BCSTadmin

  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBA 62 แห่งในประเทศไทย ยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBA เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBA อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย สนใจ* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 096-8208897 (ปิงปอง) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 นี้ สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา: 9.00-16.30น ข้อมูลเพิ่มเติม* http://www.bcst.or.th/?page_id=3206 Important Bird Area and Biodiversity คืออะไร?…