Skip to content

By: BCSTadmin

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “สำรวจประชากรนกเขาใหญ่ 2559” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 210 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 117 คนซึ่งปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นในหัวข้อ “Bird wave แกงค์นกกินแมลงป่าเขาใหญ่” ระหว่างที่กิจกรรมดำเนินไปทั้งสองวัน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นนก (bird wave) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหล่าบรรดานกป่าที่ กินแมลงเป็นอาหารมารวมฝูงหากินไปพร้อมๆกันในป่า สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจได้ที่ รายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2559 During 27-28 February 2016, BCST organised the annual “Khao Yai Bird Census 2016″ at Khao Yai National Park. The aim of the activity was to promote citizen…

By: BCSTadmin

ใบแถลงข่าวฉบับที่ 1 กรณี “ให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม พื้นที่หมู่ทีี่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร”            เนื่องจากพื้นที่ภาคเกษตรนาเกลือและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ เป็นอาชีพตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รายได้ให้แก่ชุมชนรากหญ้าโดยตรง กระตุ้นภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน            แต่นโยบายส่งเสริมการสร้างพลังงานทางเลือกที่สะอาด(โซล่าร์ฟาร์ม)ภายใต้การกำกับของรัฐบาล ณ  ปัจจุบัน กับการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเกษตรนาเกลือและการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติของตำบลโคกขาม หมู่ที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตการสร้างบนพื้นที่จำนวนประมาณ 40 ไร่ กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ (3,000,000 วัตต์) ระยะทำสัญญา 25 ปี อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ดินภาคเกษตรนาเกลือและเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิงถาวร รวมถึงประกาศเป็นพื้นที่ภาคเกษตรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร           ในนามชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขามและเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริหารจัดการทรัพยากรมาตลอดระยะเวลา 18  ปี จนมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ “เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนฐานรากที่รัฐบาลเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น”  รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อให้ทบทวนย้ายสถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม ดังนี้            1. สถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ในเขตการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทย…

By: BCSTadmin

เมื่อถึงฤดูทำรังวางไข่ทีไร ก็จะพบกับปัญหาลูกนกตกจากรังทุกที ลองมาดูกันครับว่าเมื่อพบลูกนกตกแล้ว เราจะทำอย่างไรต่อดี Download >> Thai Baby Bird Identification Guide

By: BCSTadmin

For English press release >>Download EN  แถลงการณ์ฉบับภาษาไทย  >>ดาวน์โหลด TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “นกแต้วแล้วท้องดำ” จากวารสารนกกางเขน ฉบับที่ 28 >> วารสารนกกางเขน ฉบับที่ 28 และ แผ่บพับ นกแต้วแล้วท้องดำ

By: BCSTadmin

สรุปโครงการนกกางเขน ครั้งที่ 2 “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 12-18 เมษายน 2559 ผ่านไปแล้วกับ…โครงการ “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ โครงการนกกางเขนอุปถัมภ์” จะเป็นการอบรมและเรียนรู้ เรื่องนก สัตว์และธรรมชาติในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้คนในพื้นที่มีจิตสำนึกและตระหนักต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่เป็นพื้นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นถึงการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันพื้นที่ระหว่างชุมชนและธรรมชาติ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ นกกางเขนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งเป็นการให้สมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ มอบการเป็นสมาชิกของสมาคมฯให้กับ โรงเรียนต่างๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 120 โรงเรียน ทางสมาคมฯจึงได้วางแผนต่อเนื่อง จัดอบรม การเรียนรู้ สำหรับกลุ่มนักเรียนและครู ในโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์ โดยร่วมมือกับ สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 12-18 เมษายน 2559 รายละเอียดสรุปผลโครงการ ดาวน์โหลด >> สรุปโครงการค่าย ฮาลาบาลา >> BirdList-Halabala-12-18-Apr-2016